Diagnoser

Jag analyserar och granskar texten med avseende på

   språkriktighet
   komplexitet och begriplighet
   struktur
   enhetlighet
   stil och ton
   informationstäthet
   layout och typografi.

Allt detta ger en helhetsbild av hur väl texten uppfyller sitt syfte – hur väl budskapet når fram till den avsedda mottagargruppen.